tajnews
03 شهریور 1401 - 14:47

ری شناسنامه تهران است

وزیر میراث فرهنگی گفت: در تلاشیم تا تهران را که در گذشته قطب گردشگری نبوده، تبدیل به قطب گردشگری کنیم و در این میان حتما ری هویت تهران است. سید عزت‌الله ضرغامی روز پنجشنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۱ در حاشیه بازدید از اماکن تاریخی شهرری در جمع خبرنگاران گفت: درتلاشیم تا تهران را که در گذشته قطب گردشگری نبوده، تبدیل به قطب گردشگری کنیم و در این میان حتما ری هویت و شناسنامه تهراناست. سیدعزت‌اللهضرغامیروزپنجشنبه۳شهریورماه۱۴۰۱درحاشیهبازدیدازاماکنتاریخیشهرریدرجمعخبرنگارانگفت:درتلاشیمتاتهرانراکهدرگذشتهقطبگردشگرینبوده،تبدیلبهقطبگردشگریکنیمودراینمیانحتماریهویتوشناسنامهتهراناست.وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: ری ریشه ملی و مذهبی ماست و حتما باید با همه توانمندی وزارتخانه، ظرفیت‌هایآن را به فعلیت برسانیم. مدیریت داشته‌ها در میراث‌فرهنگی خیلی مهم است و اگر امروز همه چیز ما را به خارج از کشور و تحریم ‌وابستهمی‌کنند، میراث‌فرهنگی ما نمایش یک استقلال کامل تمدنی و فناورانه است. وزیرمیراث‌فرهنگی،گردشگریوصنایع‌دستیافزود:ریریشهملیومذهبیماستوحتمابایدباهمهتوانمندیوزارتخانه،ظرفیت‌هایآنرابهفعلیتبرسانیم.مدیریتداشته‌هادرمیراث‌فرهنگیخیلیمهماستواگرامروزهمهچیزمارابهخارجازکشوروتحریم‌وابستهمی‌کنند،میراث‌فرهنگیمانمایشیکاستقلالکاملتمدنیوفناورانهاست.او گفت: برخلاف افرادی که تصور می‌کنند میراث‌فرهنگی مانع توسعه است، اتفاقا این انباشته تجربه، بهترین مقوم توسعه است و باید ازآن استفاده کنیم. ایران ما از این توانمندی‌ها پر است. یک نمونه‌اش را در برج طغرل می‌بینیم که هزار سال قبل ساخته شده و نوعمعماری و مصالحش طوری است که علی‌رغم زلزله بزرگ، پایداری‌اش را حفط کرده و فقط بخشی از آن ترمیم شده است. اوگفت:برخلافافرادیکهتصورمی‌کنندمیراث‌فرهنگیمانعتوسعهاست،اتفاقااینانباشتهتجربه،بهترینمقومتوسعهاستوبایدازآناستفادهکنیم.ایرانماازاینتوانمندی‌هاپراست.یکنمونه‌اشرادربرجطغرلمی‌بینیمکههزارسالقبلساختهشدهونوعمعماریومصالحشطوریاستکهعلی‌رغمزلزلهبزرگ،پایداری‌اشراحفطکردهوفقطبخشیازآنترمیمشدهاست.محدودیتی برای اعطای تسهیلات نداریم محدودیتیبرایاعطایتسهیلاتنداریمضرغامی با تاکید بر اینکه صنایع‌دستی و فعالان و هنرمندان اهل ری هم واقعا ارزشمند هستند، گفت: در دولت جدید به دلیل عملکردمناسب در سال ۱۴۰۰، سهمیه بدون محدودیت از تبصره ۱۸ و صندوق توسعه ملی گرفتیم که در گذشته نبوده است. خوشبختانه عملکردوزارتخانه در حوزه اعطای تسهیلات در سال گذشته مطلوب بوده و جزو دو سه دستگاه اول کشور بودیم. ضرغامیباتاکیدبراینکهصنایع‌دستیوفعالانوهنرمنداناهلریهمواقعاارزشمندهستند،گفت:دردولتجدیدبهدلیلعملکردمناسبدرسال۱۴۰۰،سهمیهبدونمحدودیتازتبصره۱۸وصندوقتوسعهملیگرفتیمکهدرگذشتهنبودهاست.خوشبختانهعملکردوزارتخانهدرحوزهاعطایتسهیلاتدرسالگذشتهمطلوببودهوجزودوسهدستگاهاولکشوربودیم.او ادامه داد: نکته بعدی محل عرضه است. یکی از موانع پیشرفت صنایع‌دستی در سال‌های گذشته مشکلات عرضه محصولات بودهاست. اینجا این قول دادم که ان‌شاءالله یک بازارچه خوب با همکاری شهرداری و ‌مسئولان راه‌اندازی کنیم تا با توانمندی بالایی که درحوزه صنایع‌دستی وجود دارد، محلی برای عرضه مناسب به مردم باشد و به هنرمندان این عرصه نیز کمک کند. اوادامهداد:نکتهبعدیمحلعرضهاست.یکیازموانعپیشرفتصنایع‌دستیدرسال‌هایگذشتهمشکلاتعرضهمحصولاتبودهاست.اینجااینقولدادمکهان‌شاءاللهیکبازارچهخوبباهمکاریشهرداریو‌مسئولانراه‌اندازیکنیمتاباتوانمندیبالاییکهدرحوزهصنایع‌دستیوجوددارد،محلیبرایعرضهمناسببهمردمباشدوبههنرمنداناینعرصهنیزکمککند.در گردشگری عقب‌ماندگی تاریخی داریم درگردشگریعقب‌ماندگیتاریخیداریموزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: گردشگری صنعت پیشران در کشور است. هر قدر در این حوزه سرمایه‌گذاریکنیم واقعا نتیجه آن را می‌بینیم. گردشگری احتیاج به تقویت زیرساخت‌ها دارد و متاسفانه زیرساخت‌هایمان یک عقب‌ماندگی تاریخیدارند. وزیرمیراث‌فرهنگی،گردشگریوصنایع‌دستیادامهداد:گردشگریصنعتپیشراندرکشوراست.هرقدردراینحوزهسرمایه‌گذاریکنیمواقعانتیجهآنرامی‌بینیم.گردشگریاحتیاجبهتقویتزیرساخت‌هاداردومتاسفانهزیرساخت‌هایمانیکعقب‌ماندگیتاریخیدارند.ضرغامی افزود: مهم‌ترین مسئله گردشگری دریایی سوخت شناورهای تفریحی و سرگرمی است که امروز مشکل آن حل شده و برایاولین بار سوخت شناورهای گردشگری به صورت یارانه‌ای پرداخت می شود. امروز وزارت نفت همکاری خوبی با ما دارد و آیین‌نامه‌اش راکه مربوط به ماده ۱۰۰ قانون پنج ساله ششم بود، در دولت تصویب کردیم که بندهای خوبی، از جمله سوخت یارانه‌ای دارد. ضرغامیافزود:مهم‌ترینمسئلهگردشگریدریاییسوختشناورهایتفریحیوسرگرمیاستکهامروزمشکلآنحلشدهوبرایاولینبارسوختشناورهایگردشگریبهصورتیارانه‌ایپرداختمیشود.امروزوزارتنفتهمکاریخوبیباماداردوآیین‌نامه‌اشراکهمربوطبهماده۱۰۰قانونپنجسالهششمبود،دردولتتصویبکردیمکهبندهایخوبی،ازجملهسوختیارانه‌ایدارد.او بیان کرد: بخش زیادی از گردشگری دریایی از قایق‌های تفریحی تا شناورهای بزرگ ۳۰۰ نفره الان در حال برنامه‌ریزی هستند. درآینده نزدیک به جنوب می‌روم و چند کروز که الان در اختیارمان هستند، از نزدیک بررسی می‌کنم. در تلاشیم تا برای زمان برگزاری جامجهانی در قطر بتوانیم آن‌ها را به درستی تجهیز کنیم. اوبیانکرد:بخشزیادیازگردشگریدریاییازقایق‌هایتفریحیتاشناورهایبزرگ۳۰۰نفرهالاندرحالبرنامه‌ریزیهستند.درآیندهنزدیکبهجنوبمی‌روموچندکروزکهالاندراختیارمانهستند،ازنزدیکبررسیمی‌کنم.درتلاشیمتابرایزمانبرگزاریجامجهانیدرقطربتوانیمآن‌هارابهدرستیتجهیزکنیم.وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان صحبت‌هایش گفت: ما هشت تفاهم‌نامه با دستگاه‌های مهم امضا کردیم که هرکدام بخش مهمی از ماموریت‌های ما را انجام می‌دهند و خوشختانه همکاری خوبی داشتند. ان‌شاءالله تقویت زیرساخت‌ها در حوزهاقامتی، مسیرها، جاده‌ها، وزارت نیرو و کشاورزی که شامل فعال کردن انواع و اقسام حوزه‌های گردشگری است، به‌زودی با همکاریدستگاه‌های مختلف انجام شود و آثارش کم‌کم پیدا شود. امیدواریم بتوانیم عقب‌ماندگی تاریخی را در این دوره برطرف کنیم. وزیرمیراث‌فرهنگی،گردشگریوصنایع‌دستیدرپایانصحبت‌هایشگفت:ماهشتتفاهم‌نامهبادستگاه‌هایمهمامضاکردیمکههرکدامبخشمهمیازماموریت‌هایماراانجاممی‌دهندوخوشختانههمکاریخوبیداشتند.ان‌شاءاللهتقویتزیرساخت‌هادرحوزهاقامتی،مسیرها،جاده‌ها،وزارتنیرووکشاورزیکهشاملفعالکردنانواعواقسامحوزه‌هایگردشگریاست،به‌زودیباهمکاریدستگاه‌هایمختلفانجامشودوآثارشکم‌کمپیداشود.امیدواریمبتوانیمعقب‌ماندگیتاریخیرادرایندورهبرطرفکنیم.باشگاه خبرنگاران جوانفرهنگی هنریمیراث و گردشگری
شناسه خبر: 654715